Циклова комісія викладачів природничо-наукової підготовки

Викладацький склад характеризується високим інтелектуальним рівнем та креативним  мисленням, накопиченим досвідом навчання та виховання студентів.  У складі комісії працює 10 викладачів, які забезпечують викладання предметів та дисциплін природничо-наукової підготовки. Усі мають вищу медичну та педагогічну освіту, більшість – багаторічний стаж роботи.

Склад комісії:

 Голова циклової комісії – Солоденко Таміла Анатоліївна, викладач анатомії та фізіології, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Данюк  Марія  Іллівна – викладач біології, спеціаліст вищої категорії, кандидат педагогічних наук.

Демкович Лілія Ігорівна – викладач біології, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України, кандидат історичних наук.

 Кметик Оксана Володимирівна – практичний психолог, викладач психології, спеціаліст.

Лось  Марія  Василівна  – викладач БЖД, спеціаліст першої категорії.

Рожанський Петро Казимирович – викладач медичної інформатики, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Солоденко Таміла Анатоліївна, викладач анатомії та фізіології, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Телій Галина Михайлівна – викладач біології, спеціаліст першої категорії.

Тимофій Ірина Мирославівна – викладач фізіології та патоморфології, спеціаліст вищої категорії.

Цілінська Олена Григорівна – викладач охорони праці та БЖД, спеціаліст першої категорії.

Шевчук Оксана Романівна – викладач біології, спеціаліст вищої категорії, кандидат педагогічних наук.

Яворська  Марія Зіновіївна – викладач української та латинської мов, спеціаліст вищої категорії.

      Мета діяльності викладачів циклової комісії – удосконалення освітнього процесу, поліпшення якості підготовки спеціалістів, формування високоосвіченої, моральної, самодостатньої особистості, кваліфікованого фахівця, здатного у нових соціально-економічних умовах бути конкурентоспроможним на сучасному ринку праці.

Викладачі постійно працюють над підвищенням свого фахового та інтелектуального рівня, володіють активними формами і методами навчання, розробляють та впроваджують інноваційні технології навчання, виявляють творчий підхід, проводять нестандартні заняття, використовують ігрові елементи. Це дає можливість не тільки навчити студентів, а й зацікавити їх, стимулювати  пізнавальну діяльність та прагнення самостійно вивчати природничі науки.

 На сьогоднішній день комісія працює над  проблемою «Використання хмарних технологій у процесі викладання природничо – наукових дисциплін».

 Колективом циклової комісії здійснюється активна наукова, методична робота, запровадження передових методик викладання для постійного вдосконалення роботи зі студентами та забезпечення максимальної відповідності кожного студента до сучасних змін медичної сфери.

Викладачі систематично підвищують кваліфікацію, беруть участь у методрадах, конференціях, методоб’єднаннях, публікуються в наукових журналах та фахових виданнях, збірниках матеріалів Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій. Тематика статей, доповідей викладачів відображає напрями науково-дослідницької роботи в коледжі.

Велике значення приділяється формуванню культури циклової комісії, де визначальним є позитивний соціально-психологічний клімат як важлива передумова реалізації потенціалу кожного члена циклової комісії та ефективної діяльності циклової комісії загалом.

Високий кадровий потенціал, традиції, досвід, енергія та завзятість дозволяють сміливо дивитися у майбутнє, виконувати свій людський і професійний обов’язок, якісно здійснювати підготовку майбутніх фахівців-медиків.