Методична робота

Складовою частиною освітнього процесу в коледжі є методична робота, що спрямована на  підвищення науково-теоретичного рівня викладачів, їх педагогічної майстерності, упровадження в практику нових педагогічних та інформаційних технологій, передового досвіду, здійснення цілісної системи підвищення кваліфікації, стимулювання постійної готовності до пошуку, досліджень, творчості.

 Напрямки методичної роботи:

 • спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу;
 • надання методичних консультацій викладачам, студентам;
 • участь у роботі засідань обласних, регіональних методичних об’єднань педагогічних працівників;
 • розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик в освітній процес;
 • створення комплексу методичного забезпечення навчальних предметів та дисциплін;
 • розробка й упровадження в практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення науково-методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;
 • сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача;
 •  створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;
 • вивчення й узагальнення позитивного педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів освіти, ознайомлення  педагогів з цим досвідом та його впровадженням;
 • залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;
 • діагностика й моніторинг;
 • робота з молодими за досвідом викладачами;
 • допомога в підготовці викладачів до атестації.

  Форми методичної роботи:

 • засідання методичної ради коледжу;
 • засідання  циклових комісій;
 • науково-методичні конференції;
 • педагогічні читання;
 • робота «Школи педагогічної майстерності»;
 • семінари-практикуми на основі відкритих занять; 
 • педагогічне наставництво;
 • методичні консультації;
 • тижні циклових комісій;
 • майстер-класи, практичні тренінги;
 • відвідування (взаємовідвідування) занять із наступним аналізом та обговоренням;
 •  розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних предметів та дисциплін.

Методична робота Коледжу здійснюється  шляхом підготовки методичних напрацювань (методичних розробок занять, навчальних посібників та рекомендацій, збірників тестових завдань та ситуаційних задач, відеоалгоритмів, мультимедійних лекцій), підготовки методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів, поповнення банку комп’ютерних навчально-контролюючих програм, створення електронного курсу дисциплін у системі Moodle, проведення разааудиторних заходів, участі студентів  у медичних та фармацевтичних конгресах студентів та  молодих учених, науково-практичних конференціях, Наукових пікніках.

   На засіданнях циклових комісій розглядаються робочі навчальні програми, плани роботи кабінетів та гуртків, питання організації навчально-дослідницької роботи студентів у рамках предметних гуртків,  індивідуальні плани роботи викладачів. Обговорюються матеріали для проведення моніторингу знань (комплексні контрольні роботи, директорські контрольні роботи), матеріали для проведення екзаменів, ДПА, внутрішньоколеджних олімпіад, конкурсів «Кращий за фахом». Аналізуються результати підсумкового контролю, моніторингу знань, ведення навчальної документації, рейтингової оцінки навчально-методичної роботи викладачів. Щорічно циклові комісії аналізують звіти голів державних кваліфікаційних комісій і планують заходи для покращення якості навчання з урахуванням нових проблем лікувально-профілактичних  установ та охорони здоров’я в цілому. Розглядаються методичні напрацювання викладачів, методичні розробки відкритих занять, матеріали атестації викладачів, плани проведення Тижнів наук, проводиться огляд фахових журналів, обговорення нормативних документів, новинок психолого-педагогічної та методичної літератури. 

При методкабінеті  працює «Школа педагогічної  майстерності» для   молодих викладачів, на  засіданнях якої, що проводяться у формі круглих столів,  психологічних та практичних тренінгів, молоді викладачі   опановують навики ведення навчальної документації, оформлення навчально-методичного комплексу,  ознайомлюються з дидактичними  вимогами до сучасного заняття.

У коледжі створено Студентське наукове товариство, у рамках якого     працюють предметні гуртки, на засіданнях яких студенти займаються пошуковою та навчально-дослідницькою роботою, за результатами якої проводяться внутрішньоколеджні та регіональні суспільно-політичні читання й студентські конференції.   

Щорічно студенти та викладачі  беруть участь у регіональних предметних олімпіадах і конкурсах «Кращий за фахом», неодноразово були  переможцями та призерами змагань.

Викладачі Коледжу є активними учасниками наукових, науково-методичних, науково-практичних конференцій, створюють  посібники, пишуть  статті, що друкуються в наукових, науково-педагогічних журналах, наукових збірниках, рецензують навчальні програми та посібники,  здійснюють керівництво навчально-дослідною роботою студентів у рамках роботи гуртків

Упроваджуються в освітній процес інформаційні технології, що дозволяють ефективно організовувати самостійну позааудиторну роботу студентів. Викладачі розробили електронні курси навчальних дисциплін на платформі віртуального навчального середовища Moodle, що дає можливість здійснювати дистанційне навчання, яке є актуальним в умовах змішаного навчання.   

Наказ про атестацію педагогічних працівників у 2024 році

Положення про атестацію педагогічних працівників