Спеціальність «Акушерська справа»

• Підготовку молодших спеціалістів спеціальності 5.12010105 «Акушерська справа» в Коледжі розпочато з 1952 року.
• Спеціальність акредитована відповідно до рішення Акредетаційної комісії від 26.04.2017 року, Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.04.2017 р. №658.
• Прийом на навчання здійснюється на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).
• Фінансування підготовки акушерок може бути за рахунок видатків місцевого бюджету (за державним замовленням) чи за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом).
• Форма навчання – денна.
• Термін навчання – 2 роки 6 місяців.
• Після закінчення курсу навчання випускникам присвоюється кваліфікація – акушерка.
• Державна атестація випускників проводиться у вигляді комплексного кваліфікаційного іспиту, що включає стандартизований тестовий державний екзамен «Крок М» та практично-орієнтований екзамен з виставленням єдиної оцінки.