Студентське наукове товариство та гурткова робота

У коледжі працює студентське наукове товариство, яке налічує близько 50 гуртків. СНТ створене з метою реалізації творчого наукового потенціалу студентів, які виконують навчально-дослідницьку та пошукову роботу, працюючи в предметних гуртках.

Студентські предметні гуртки є традиційною формою організації студентської наукової роботи, що використовується для залучення студентів до вивчення спеціальних, загальнонаукових та суспільних дисциплін у коледжі. Зміст роботи  та форми проведення засідань гуртків полягають у створенні проєктів, доповідей, виконання практичних навичок, аналізі статистичних даних, дослідженні наукових джерел та інформації. На засіданнях гуртків студенти можуть зустрічатись з провідними спеціалістами, досвідченими практиками та обговорювати обрану тематику, проводити дискусію з питань, які їх цікавлять.

Щорічно проводяться студентські конференції та суспільно-політичні читання, за підсумками яких відзначаються кращі роботи, зважаючи на актуальність та глибину висвітлення вибраної теми, її прикладне значення, рівень пошукової роботи студентів, використання місцевого матеріалу, компетентність доповідача, уміння донести до слухачів результати навчально-дослідницької роботи. Кращі роботи презентуються на студентських регіональних конференціях та беруть участь у студентських конкурсах. Матеріали та результати досліджень публікуються в наукових збірниках.

Гуртки поділені на секції відповідно до напрямків роботи.

1.СЕКЦІЯ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ.

Завдання: формування творчої активності студентів, розвиток та удосконалення моральних якостей особистості, поглиблений інтерес до вивчення історії, культури та мистецтва, розширення запасу знань, розвиток лідерських якостей.
Напрям роботи: відродження та продовження національно-патріотичних традицій українського народу.

2.СЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ТА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ЦИКЛІВ.

Завдання: набуття досвіду дослідницької роботи в пізнавальній діяльності, формування творчого потенціалу. Гуртки даної секції розширюють та поглиблюють кругозір з дисциплін, які вивчаються, удосконалюють практичні навички, ознайомлюють із сучасними приладами, технологіями та методиками досліджень, дають можливість участі в конференціях з подальшою публікацією матеріалів, що є базисом для вступу в університети.

Напрям роботи: формування навичок науково-дослідної роботи, уміння працювати із сучасними джерелами інформації, новими сучасними приладами, реактивами та біологічно активними матеріалами, проведення хіміко-аналітичних, фармакологічних та біохімічних досліджень, збір та аналіз статистичних даних, практичне впровадження результатів досліджень.

3.СЕКЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН (МЕДСЕСТРИНСТВО, ФАРМАЦІЯ, СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА).

Завдання: розвиток дослідницьких та аналітичних здібностей, удосконалення практичних навиків студентів, залучення їх до створення
наочностей, участь у фахових конкурсах та конференціях.  

Напрям роботи: розширення кругозору та поповнення знань з тих питань, які не увійшли в програмний матеріал навчального процесу, вивчення новинок та нових відкриттів у медицині.