Загальні відомості

На сьогодні Чортківський медичний фаховий коледж є однією з важливих складових медичної та освітянської галузей Тернопілля. Багаторічна практика доводить, що випускники коледжу конкурують на ринку праці та успішно справляються з вимогами, які перед ними ставить практична охорона здоров’я чи фармацевтична галузь.

Постійно діючі курси підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних спеціалістів при Тернопільській обласній лікарні давали можливість удосконалюватись медичним фахівцям здебільшого центральних районів області. У 1995 році Рішенням Тернопільської обласної ради народних депутатів від 18.05.1995 р. за № 63 та наказом Управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 01.09.1995 р. за № 251 були відкриті курси підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних спеціалістів у Чортківському медичному училищі.

Відповідно до Конституції України, Законів України “Про вищу освіту”, “Про освіту”, Державної національної програми “Освіта”, “Україна XXI століття”, “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.1993 р. № 161, Концепції розвитку Чортківського державного медичного коледжу та інших діючих нормативних документів здійснюється навчально-виховний процес.

У Коледжі є навчальний план курсів підвищення кваліфікації молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів, затверджений в установленому порядку Департаментом охорони здоров’я Тернопільської ОДА та директором Коледжу, згідно з яким розроблені робочі навчальні плани, де визначений графік навчального процесу, перелік, послідовність та час проходження циклів спеціалізації (удосконалення), форми навчальних занять.

Графік навчального процесу розроблений на навчальний рік і складений у відповідності до робочих навчальних планів, передбачає міждисциплінарний зв’язок,  рівномірність завантаження аудиторного фонду, лікувально-профілактичних закладів та відповідає вимогам навчальних планів та нормативних документів.

Викладання дисциплін на курсах підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до типових навчальних програм, затверджених МОЗ та МОН України.

Відповідно до діючих навчальних планів та на основі типових навчальних програм розроблені робочі навчальні програми з кожного циклу. Навчальні плани та програми виконуються повністю.

Програми циклів відповідають змісту підготовки медичних та фармацевтичних спеціалістів відповідно до державних галузевих стандартів підготовки.

Розклади занять складені на підставі робочого навчального плану та у відповідності до інструктивних листів і рекомендацій Міністерства освіти  і науки України. Розклад аудиторних занять забезпечує виконання робочого навчального плану в повному обсязі.

Навчальний день слухача курсів підвищення кваліфікації не перевищує 8  академічних годин.

Зміни в розкладі занять у випадку хвороби або відрядження викладачів вчасно доводяться до відома курсантів і викладачів.

Основними видами занять є лекції, практичні заняття та самостійна позааудиторна робота слухачів.

Всі навчальні дисципліни 100% забезпечені навчально-методичними комплексами, в які входять розроблені викладачами тексти лекцій, опорні конспекти, плани практичних занять, варіанти контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, нормативні документи з відповідної галузі, законодавчі акти, дидактичні матеріали, які наочно ілюструють конкретні теми навчальних програм, тестові завдання для вихідного, поточного і рубіжного контролю.

Програмно-методична документація та викладання ведеться державною українською мовою.

Навчальні програми, зміст навчально-методичних комплексів систематично поновлюються з урахуванням змін у медичній та фармацевтичній науках та практичній охороні здоров’я, прийняття нових юридичних законів та появи нових нормативних актів. Інформацію про ці зміни викладачі знаходять в офіційних виданнях і на сайтах Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України.